طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ماهی (ویرایش 96)

برند محصول: کارآفرین 24

8,900 تومان

 

موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی گوشت ماهی

 

ظرفيت : 1800 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

ميزان اشتغال زايی : چهـل و نه نفـر

 

دوره بازگشـت سرمايه: شـانزده ماه

 

*ویرایش96