طرح توجیهی تولید ظروف کاغذی

برند محصول: کارآفرین24

7,900 تومان

این فایل طرح سود بازده و شامل :

1معرفی محصول

2 وضعیت عرضه و تقاضا

3 روشهای مختلف تولید

4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی

5 برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادی
6 برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین
7 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
8 تامین نیروی انسانی
9 تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد

10 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

11 تجزیه و تحلیل